Technický popis odsiřovací technologie firmy SLAVEX

Pokud nejde dosáhnout snížení emisí SOx zlepšením spalovacího procesu před zdrojem či v samotném zdroji, je nutné použít některou z technologií, které snižují emise síry ve spalinách pomocí chemických reakcí. Oxidy síry se převádějí na látky s pevným skupenstvím, které je možné odloučit ze spalin běžnými metodami.

Tento stručný popis nejpoužívanějších technologií poskytuje potenciálnímu zájemci základní pohled na problematiku odsíření a obsahuje v některých hlavních rysech i základní porovnání metod.

V občasné době existuje ve světě široká paleta různých odsiřovacích metod, z nichž je nejvíce zastoupena oblast, která používá jako reakční činidlo minerál vápenec CaCO3, případně vápno Ca(OH)2. Vápno či vápenec jsou obvykle běžně dostupné, vápenec se v porovnání s ostatními činidly vyznačuje jak dobrou dostupností, tak ze všech činidel nejpříznivější cenou. Podle údajů, tyto metody využívající vápník v různých formách zaujímají více než 90-ti procentní podíl na trhu technik pro odsířování spalin. Z celkově instalované kapacity odsiřovacích technologií (USA, Kanada, Japonsko, EU) je v cca 80% použita mokrá metoda. V ní přes 70% aplikací využívá jako reakční činidlo vápenec, méně než 20% užívá vápno a zbytek, tj. cca 10% užívá jiná činidla.

K rozšíření všech odsířovacích technologií docházelo ve světě již od osmdesátých let. Po úvodních problémech, které se zpočátku objevovaly (opotřebení materiálů v důsledku abraze a chemického napadení, vytváření nárustu reagentů a zanášení potrubí, nedostatečná regulace procesů) se postupem času po pochopení a vyřešení problémů vyprofilovaly ty nejúspěšnější technologie. Neustále rostoucí požadavky na kvalitu ovzduší projevující se v rozšiřování počtu odsiřovacích aplikací vytvořily na trhu prostor pro odbyt speciálních zařízení a technologických procesů, které byly konstruovány speciálně pro použití v odsiřování – to samozřejmě mělo příznivý vliv na jejich stoupající kvalitu při současném poklesu jejich ceny. V současné době jsou základní metody odsiřování dokonale technologicky a materiálově zvládnuté.

V oblasti odsíření, které používají jako činidlo vápník Ca, je největší množství aplikací zastoupeno třemi nejpoužívanějšími metodami:

  • suchá metoda
  • polosuchá metoda
  • mokrá metoda